І рівень. 1.3.1. Яка з перелічених груп речовин відноситься тільки до елекролітів:

1.3.1. Яка з перелічених груп речовин відноситься тільки до елекролітів:

а) NaCl, CaCl2, KOH;

б) KOH, C2H5OH, NaCl;

в) Na2B4O7 10H2O, HCOOH, NaCl.

г) C6H12O6, C2H5OH, H2SO4.

1.3. 2. Яка з перелічених груп речовин відноситься тільки до неелектролітів:

а) C6H12O6 , C2H5OH;

б), KCl, C2H5OH;

в) NaCl H2SO4;

г) С12Н22О11, СН3СНСООН.

1.3. 3. Яка із наведених речовин відноситься до слабких електролітів?

а) NaCl, б) CH3COOH;

в) Na2SO4; г) HCl.

1.3.4. Яка із наведених речовин відноситься до слабких електролітів?

а) Н2О, б) NaCl;

в) HCl; г)CCl3COOH.

1.3.5. Яка із наведених речовин відноситься до слабких електролітів?

а) C2H5OH, б) CCl3COOH;

в) NaCl; г) H2SO4.

1.3.6. Яка із наведених речовин відноситься до cильних електролітів?

а) NaCl; б) BaSO4;

в) Ca3(PO4)2; г) H2O.

1.3.7. Яка із наведених речовин відноситься до cильних електролітів?

а) BaSO4; б) H2O;

в) MgCl2; г) H2O.

1.3.8. Яка із наведених речовин відноситься до cильних електролітів?

а) CaCl2; б) CaCO3;

в) Ca3(PO4)2; г) AgCl.

1.3.9. Згідно з теорією Бренстеда і Лоурі основами є речовини, які при перебігу даної реакції можуть бути:

а) донорами гідроксидних груп;

б) донорами протонів (іонів гідрогену);

в) акцепторами протонів;

г) акцепторами електронної пари.

1.3.10. Згідно з теорією Бренстеда і Лоурі кислотами є речовини, які при перебігу даної реакції можуть бути:

а) донорами гідроксидних груп;

б) донорами протонів (йонів гідрогену);

в) акцепторами протонів;

г) акцепторами електронної пари.

1.3.11. Водневий показник записується як вираз:

а) [H+]; б) [OH-]; в) pH; г) pOH.

1.3.12. Як записати йонний добуток води?

а) [H3O+]*[OH-]=10-14 б)

в) г)

1.3.13. Яка формула використовується для розрахунку рН розбавленого розчину HCl?

а) рН = -ℓg[Н+]; б) рН = 14 – рОН;

в) рН = - ℓgСОН- г) рН = -ℓg[Н+]∙2

1.3.14. Закон розведення Оствальда можна виразити:

а) б)

в) Р=СRT; г) рН=14-рОН

1.3.15. Яке значення рН в кислих розчинах?

а) рН=0-5; б) рН>7; в) рН=5-7; г) рН<7.

1.3.16. Яке значення рН в лужних розчинах?

а) рН=0-5; б) рН>7; в) рН=5-7; г) рН<7.

1.3.17. Ступінь дисоціації (α) для слабких електролітів при с (електроліту) = 0,1 моль/л за температури 250С має значення:

а) α=0; б) α<1; в) α<0,1; г) α<0,03.

1.3.18. Що таке ацидоз?

а) зміщення рН середовища в організмі у лужну сторону;

б) розрідження крові внаслідок плазмолізу;в) зміщення рН середовища в організмі у кислу сторону;

г) підвищене згортання крові.

1.3.19. Що таке алкалоз?

а) зміщення рН середовища в організмі у лужну сторону;

б) підвищення чутливості організму до окремих ліків;

в) підвищення згортання крові;

г) нервове збудження.

1.3.20. Ацидоз – це відхилення рН крові до:

а) 8,3; б) 8,0; в) 7,2; г) 7,5.

1.3.21 Алкалоз – це відхилення рН крові до:

а) 6,5; б) 6,8; в) 7,1;г) 7,5.

1.3.22. Зрушення кислотно-основного стану крові у сторону підвищення концентрації йонів водню (зниження рН) і зменшення резервної лужності називають:

а) анабіозом; б) алкалозом;

в) ацидозом; г) антагонізмом.

1.3.23. Зрушення кислотно-основного стану крові у сторону зменшення концентрації йонів водню (підвищення рН) і збільшення резервної лужності називається:

а) анабіозом; б) ацидозом;

в) алкалозом; г) антагонізмом.

1.3.24. Вибрати рівняння гідролізу соди і рН середовища в розчині

а) H2SO4 + NaOH → рН=7

б) HCl + Na2CO3 → рН<7

в) H2CO3 + NaOH → рН<7

г) H2O + Na2CO3 → рН>7

1.3.25. Міра активної кислотності середовища:

а) ступінь дисоціації;

б) константа дисоціації;

в) рН розчину;

г) об’єм 0,1 М розчину NaOH, затраченого на титрування.

1.3.26. Що таке активна кислотність?

а) ступінь дисоціації кислоти;

б) концентрація йонів Н+ в розчині;

в) константа дисоціації кислоти;

г) відтитрована кислотність середовища.

1.3.27. Інтервал рН, що відповідає поняттю «підвищена» кислотність шлункового соку:

а) рН=0,9; б) рН<1,9; в) рН<4,5; г) рН=7.

1.3.28. Чи одинакові активна і загальна кислотність у розчині сульфатної кислоти

а) так, б) ні, активна більша;

в) ні, загальна більша; г) ні, активна менша.

1.3.29. Чи одинакова активна і загальна кислотність у розчині HCl?

а) ні; б) більша активна;

в) так; г) більша загальна.

1.3.30. Чи однакові активна і загальна кислотність у розчині оцтової кислоти?

а) загальна менша; б) активна менша;

в) активна набагато більша; г) так.1.3.31. Імовірне значення рН крові людини в нормі:

а) рН=7; б) рН=7,2;

в) рН=7,36; г) рН=7,56.

1.3.32. Яке порушення кислотно-лужної рівноваги може наступити, якщо рН плазми крові стане 7,55?

а) кислотність зросте; б) наступить алкалоз;

в) наступить ацидоз; г) відбудеться плазмоліз.

1.3.33. Імовірні границі зміни значення рН слини:

а) 6,5-7,5; б) 5.6-7,9;

в) 6,0-8,6 г) 7,0-8,6.

1.3.34. Значення рН сечі людини знаходиться в межах:

а) 4,8 – 5,8; б) 6,5 – 8,5;

в) 2,2 – 5,0; г) 5,0 – 6,5.

1.3.35. Фізіологічне значення рН сечі:

а) 1-3; б) 3-6; в) 5-8; г) 6-9.

1.3.36. Можливі границі зміни рН сльозової рідини:

а) 7,6-7,8; б) 7,0-7,6;

в) 7,7-8,7 г) 8,0-8,7.

1.3.37. Чому дорівнює в середньому рН слини в нормі:

а) 5,0; б) 6,75; в) 7,75; г) 8,25.

1.3.38. Імовірне значення рН шлункового соку в нормі:

а) 0,6; б) 1,05; в) 1,65; г) 2,05.

1.3.39. Інтервал рН, що відповідає поняттю «знижена» кислотність шлункового соку:

а) рН > 7,36; б) рН > 0,9;

в) рН > 1,65; г) рН > 2,0.

1.3.40. Інтервал рН, що відповідає поняттю «нульова» кислотність шлункового соку:

а) рН > 7; б) рН >1,65;

в) рН > 1,0; г) рН > 2,0.

1.3.41. Концентрація йонів гідроксилу 0,0001 моль/л. Яке рН розчину?

а) 10; б) 9; в) 4; г) 5.

1.6.42. Концентрація йонів водню в розчині Сн+= 0,001 моль/л. Підрахувати рН розчину.

а) рН=0,0001; б) рН=0,1;

в) рН=2; г) рН=3.

1.3.43. Знайти концентрацію ОН-йонів у морській воді, якщо її рН = 8,0.

а) [ОН-] = 1*10-8 б) [ОН-] = 1*10-6;

в) [ОН-] = 1*10-4; г) [ОН-] = 1*10-2.

1.3.44. Розрахувати концентрацію йонів водню у розчині сульфатної кислоти, якщо рН = 2. Навести розрахунки.

а) [H+] = 0,1; б) [H+] = 0,01;

в) [H+] = 0,2; г) [H+] = 0,02.

1.3.45. Визначити концентрацію йонів водню в слині, якщо рН=6,0. Навести розрахунок.

а) [H+] = 6,0; б) [H+] = 106;

в) [H+] = 10-6; г) [H+] = 1*106.

1.3.46. Розрахувати концентрацію [ОН-]-йонів у питній воді, якщо її рН = 6. Навести розрахунки.

а) [ОН-] = 0,003; б) [ОН-] = 1*10-6;

в) [ОН-] = 1*10-8; г) [ОН-] = 0,6.

1.3.47. Після тривалої роботи в гарячому цеху у робочого відмічено підвищення температури тіла до 38,5°С, тахікардія, порушення ритму сердечних скорочень. Переважно втрата якого електроліту призводить до порушення роботи серця?

а) калію; б) кальцію;

в) магнію; г) фосфору.


4757390545776347.html
4757426722753979.html
    PR.RU™