БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 8 страница

Стаття 75. Порядок складання проектів місцевих бюджетів

1. Міністерство фінансів України доводить Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям,
виконавчим органам відповідних місцевих рад особливості складання
розрахунків до проектів бюджетів на наступний бюджетний період.

2. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві
державні адміністрації, виконавчі органи відповідних місцевих рад
зобов'язані надавати необхідну інформацію: Міністерству фінансів
України - для проведення розрахунків обсягів міжбюджетних
трансфертів та інших показників; Комітету Верховної Ради України з
питань бюджету - для розгляду цих розрахунків.

3. Згідно з типовою формою бюджетних запитів, визначеною
Міністерством фінансів України, відповідно до статті 34 цього
Кодексу та з урахуванням особливостей складання проектів місцевих
бюджетів місцеві фінансові органи розробляють і доводять до
головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки
бюджетних запитів.

4. Головні розпорядники бюджетних коштів організують
розроблення бюджетних запитів для подання місцевим фінансовим
органам у терміни та порядку, встановлені цими органами. Головні
розпорядники бюджетних коштів забезпечують своєчасність,
достовірність та зміст поданих місцевим фінансовим органам
бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для
аналізу показників проекту місцевого бюджету, згідно з вимогами
місцевих фінансових органів.

5. Місцеві фінансові органи на будь-якому етапі складання і
розгляду проектів місцевих бюджетів здійснюють аналіз бюджетного
запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, з точки
зору його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та
ефективності використання бюджетних коштів. На основі результатів
аналізу керівник місцевого фінансового органу приймає рішення про
включення бюджетного запиту до пропозиції проекту місцевого
бюджету перед поданням його на розгляд відповідно Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям,
виконавчим органам відповідних місцевих рад.

6. Виконавчі органи сільських, селищних, міських (міст
районного значення) рад (крім виконавчих органів рад, для бюджетів
територіальних громад яких у державному бюджеті визначаються
міжбюджетні трансферти), районні державні адміністрації в містах
Києві та Севастополі подають відповідно районним або міським
фінансовим органам пропозиції щодо показників проектів відповідних
бюджетів, визначених з урахуванням вимог частин третьої - п'ятої
цієї статті.7. Територіальні громади сіл, селищ і міст можуть об'єднувати
на договірних засадах кошти бюджетів для виконання спільних
проектів або для спільного фінансування (утримання) комунальних
підприємств, організацій і установ з урахуванням статей 92 і 93
цього Кодексу.

8. У тижневий строк з дня схвалення Кабінетом Міністрів
України проекту закону про Державний бюджет України Міністерство
фінансів України забезпечує доведення Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям, виконавчим
органам відповідних місцевих рад розрахунків прогнозних обсягів
міжбюджетних трансфертів, методики їх визначення,
організаційно-методологічних вимог та інших показників щодо
складання проектів місцевих бюджетів, а також пропозицій щодо
форми проекту рішення про місцевий бюджет (типової форми рішення).

9. У тижневий строк з дня прийняття проекту закону про
Державний бюджет України у другому читанні Кабінет Міністрів
України забезпечує доведення Раді міністрів Автономної Республіки
Крим, місцевим державним адміністраціям, виконавчим органам
відповідних місцевих рад визначених таким законом показників
міжбюджетних відносин (включаючи обсяги міжбюджетних трансфертів
для відповідних бюджетів) і текстових статей, а також
організаційно-методологічних вимог щодо складання проектів
місцевих бюджетів. У триденний строк з дня отримання таких
документів Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні
державні адміністрації доводять виконавчим органам міських (міст
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення) рад, районним державним адміністраціям відповідні обсяги
субвенцій на здійснення державних програм соціального захисту.

10. Інформація, отримана відповідно до частин п'ятої, шостої,
восьмої і дев'ятої цієї статті, є підставою для складання Радою
міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними
адміністраціями, виконавчими органами відповідних місцевих рад
проектів місцевих бюджетів і підготовки проектів рішень про
відповідні місцеві бюджети.

Стаття 76. Проект рішення про місцевий бюджет та матеріали,
що до нього додаються

1. Проект рішення про місцевий бюджет перед його розглядом на
сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної
місцевої ради схвалюється Радою міністрів Автономної Республіки
Крим, місцевою державною адміністрацією чи виконавчим органом
відповідної місцевої ради. Разом з ним подаються:

1) пояснювальна записка до проекту рішення, яка має містити:

а) інформацію про соціально-економічний стан відповідної
адміністративно-територіальної одиниці і прогноз її розвитку на
наступний бюджетний період, покладені в основу проекту місцевого
бюджету;

б) оцінку доходів місцевого бюджету з урахуванням втрат
доходів місцевого бюджету внаслідок наданих Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, відповідною місцевою радою податкових
пільг;

в) пояснення до основних положень проекту рішення про
місцевий бюджет, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків і
кредитування за бюджетною класифікацією. Пояснення включають
бюджетні показники за попередній, поточний, наступний бюджетні
періоди в розрізі класифікації видатків та кредитування бюджету;

г) обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин та
надання субвенцій на виконання інвестиційних програм (проектів);

ґ) інформацію щодо погашення місцевого боргу, обсягів та умов
місцевих запозичень;

2) прогноз місцевого бюджету на наступні за плановим два
бюджетні періоди, підготовлений відповідно до статті 21 цього
Кодексу;

3) проект показників зведеного бюджету району, міста з
районним поділом, міста, що об'єднує бюджети села, селища, міста
районного значення;

4) показники витрат місцевого бюджету, необхідних на наступні
бюджетні періоди для завершення інвестиційних програм (проектів),
що враховані в бюджеті, за умови якщо реалізація таких програм
(проектів) триває більше одного бюджетного періоду;

5) перелік інвестиційних програм (проектів) на плановий
бюджетний період та наступні за плановим два бюджетні періоди;

6) інформація про хід виконання відповідного бюджету у
поточному бюджетному періоді;

7) пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до
проекту відповідного бюджету (подаються комісії з питань бюджету
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої
ради);

8) інші матеріали, обсяг і форму яких визначає Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, місцева державна адміністрація або
виконавчий орган відповідної місцевої ради.

2. Рішенням про місцевий бюджет визначаються:

1) загальна сума доходів, видатків та кредитування місцевого
бюджету (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

2) граничний обсяг річного дефіциту (профіциту) місцевого
бюджету в наступному бюджетному періоді і місцевого боргу на
кінець наступного бюджетного періоду; граничний обсяг надання
місцевих гарантій, а також повноваження щодо надання таких
гарантій з урахуванням положень статті 17 цього Кодексу;

3) доходи місцевого бюджету за бюджетною класифікацією (у
додатку до рішення);

4) фінансування місцевого бюджету за бюджетною класифікацією
(у додатку до рішення);

5) бюджетні призначення головним розпорядникам коштів
місцевого бюджету за бюджетною класифікацією з обов'язковим
виділенням видатків споживання (з них видатків на оплату праці,
оплату комунальних послуг і енергоносіїв) та видатків розвитку (у
додатках до рішення);

6) бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів (у додатках
до рішення);

7) розмір оборотного залишку коштів місцевого бюджету;

8) додаткові положення, що регламентують процес виконання
місцевого бюджету.

3. Перелік захищених видатків місцевого бюджету визначається
на підставі статті 55 цього Кодексу.

Стаття 77. Затвердження місцевих бюджетів

1. Відповідно до частин дев'ятої і десятої статті 75 цього
Кодексу Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідні
місцеві ради при затвердженні місцевих бюджетів мають врахувати
обсяги міжбюджетних трансфертів та інші положення (необхідні для
формування місцевих бюджетів), затверджені Верховною Радою України
при прийнятті проекту закону про Державний бюджет України у
другому читанні.

2. Бюджет Автономної Республіки Крим, обласні і районні
бюджети, міські (міст Києва та Севастополя, міст республіканського
Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджети, інші
бюджети місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті
визначаються міжбюджетні трансферти, на наступний бюджетний період
затверджуються рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
відповідної місцевої ради не пізніше ніж у двотижневий строк з дня
офіційного опублікування закону про Державний бюджет України.

3. Міські (міст районного значення) бюджети, районні у містах
(у разі їх створення), селищні та сільські бюджети (крім бюджетів
місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті
визначаються міжбюджетні трансферти) на наступний бюджетний період
затверджуються відповідно рішеннями міської, районної у місті,
селищної або сільської ради не пізніше ніж у двотижневий строк з
дня затвердження районного чи міського (міста Києва та
Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим та
обласного значення) бюджету. Міські (міст районного значення),
районні у містах (у разі їх створення), селищні, сільські ради при
затвердженні відповідних місцевих бюджетів мають врахувати обсяги
міжбюджетних трансфертів та інші положення (необхідні для
формування таких місцевих бюджетів), затверджені при прийнятті
рішення про районний чи міський (міста Києва та Севастополя, міста
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення) бюджет.

4. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, міські,
районні, селищні, сільські ради при затвердженні відповідних
бюджетів враховують у першочерговому порядку потребу в коштах на
оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до
встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру
мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за
електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення,
природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними
установами. Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних
показниках для кожної бюджетної установи встановлюються виходячи з
обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

5. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, місцеві ради при
затвердженні відповідних місцевих бюджетів враховують у повному
обсязі цільові кошти, передбачені у складі видатків при визначенні
міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та місцевими
бюджетами. Обсяги таких коштів зменшенню не підлягають.

Стаття 78. Виконання місцевих бюджетів

1. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві
державні адміністрації, виконавчі органи відповідних місцевих рад
або сільські голови (якщо відповідні виконавчі органи не створені
згідно із законом) забезпечують виконання відповідних місцевих
бюджетів. Місцеві фінансові органи здійснюють загальну організацію
та управління виконанням відповідного місцевого бюджету,
координують діяльність учасників бюджетного процесу з питань
виконання бюджету.

2. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів здійснюється
територіальними органами Державного казначейства України
відповідно до статті 43 цього Кодексу.

Державне казначейство України веде облік усіх надходжень, що
належать місцевим бюджетам, та за поданням органів, що контролюють
справляння надходжень бюджету, погодженим з відповідними місцевими
фінансовими органами, здійснює повернення коштів, помилково або
надміру зарахованих до бюджету.

3. Місцевий бюджет виконується за розписом, який
затверджується керівником місцевого фінансового органу. До
затвердження розпису місцевого бюджету керівником місцевого
фінансового органу затверджується тимчасовий розпис місцевого
бюджету на відповідний період. Керівник місцевого фінансового
органу протягом бюджетного періоду забезпечує відповідність
розпису місцевого бюджету встановленим бюджетним призначенням.

4. Місцевий фінансовий орган за участю органів, що
контролюють справляння надходжень бюджету, у процесі виконання
місцевого бюджету за доходами здійснює прогнозування та аналіз
доходів відповідного бюджету.

5. Податки і збори (обов'язкові платежі) та інші доходи
місцевого бюджету визнаються зарахованими до місцевого бюджету з
дня зарахування на єдиний казначейський рахунок і не можуть
акумулюватися на рахунках органів, що контролюють справляння
надходжень бюджету.

Органи, що контролюють справляння надходжень бюджету,
забезпечують своєчасне та в повному обсязі надходження до місцевих
бюджетів податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших
доходів місцевих бюджетів відповідно до законодавства.

6. Виконання місцевих бюджетів за видатками та кредитуванням
здійснюється відповідно до статей 46-51 цього Кодексу.

7. Рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет
ухвалюється Верховною Радою Автономної Республіки Крим,
відповідною місцевою радою на підставі офіційного висновку
місцевого фінансового органу про перевиконання чи недовиконання
дохідної частини загального фонду, про обсяг залишку коштів
загального та спеціального фондів (крім власних надходжень
бюджетних установ) відповідного бюджету. Факт перевиконання
дохідної частини загального фонду місцевого бюджету визнається за
підсумками першого півріччя та наступних звітних періодів з
початку поточного бюджетного періоду на підставі офіційних
висновків місцевого фінансового органу за умови перевищення
доходів загального фонду місцевого бюджету (без урахування
міжбюджетних трансфертів), врахованих у розписі місцевого бюджету
на відповідний період, не менше ніж на 5 відсотків. Факт
недоотримання доходів загального фонду місцевого бюджету
визнається на підставі офіційного висновку місцевого фінансового
органу за підсумками квартального звіту в разі недоотримання
доходів загального фонду місцевого бюджету, врахованих у розписі
місцевого бюджету на відповідний період, більше ніж на 15
відсотків.

8. Рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет
можуть бути ухвалені Верховною Радою Автономної Республіки Крим,
відповідною місцевою радою з урахуванням положень статті 52 цього
Кодексу, в разі необхідності перерозподілу бюджетних призначень
між головними розпорядниками бюджетних коштів (за наявності
відповідного обґрунтування) та в інших випадках, передбачених цим
Кодексом.

9. Ведення бухгалтерського обліку виконання місцевих бюджетів
та порядок закриття рахунків місцевих бюджетів після закінчення
бюджетного періоду здійснюються з урахуванням положень статей 56 і
57 цього Кодексу.

10. Після набрання чинності законом про Державний бюджет
України органам державної влади та їх посадовим особам
забороняється приймати рішення, що призводять до виникнення
додаткових витрат місцевих бюджетів, без визначення джерел коштів,
виділених державою для забезпечення цих витрат.

Стаття 79. Особливості формування надходжень
та здійснення витрат місцевого бюджету у разі
несвоєчасного прийняття рішення
про місцевий бюджет

1. Якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято
рішення про місцевий бюджет, Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, місцева державна адміністрація або виконавчий орган місцевої
ради мають право здійснювати витрати місцевого бюджету лише на
цілі, визначені у рішенні про місцевий бюджет на попередній
бюджетний період та одночасно передбачені у проекті рішення про
місцевий бюджет на наступний бюджетний період, схваленому Радою
міністрів Автономної Республіки Крим, місцевою державною
адміністрацією чи виконавчим органом місцевої ради та поданому на
розгляд Верховної Ради Автономної Республіки Крим або відповідної
місцевої ради. При цьому щомісячні бюджетні асигнування місцевого
бюджету сумарно не можуть перевищувати 1/12 обсягу бюджетних
призначень, встановлених рішенням про місцевий бюджет на
попередній бюджетний період (крім випадків, передбачених частиною
шостою статті 16 та частиною четвертою статті 23 цього Кодексу, а
також пунктами 4 і 5 частини другої статті 41 цього Кодексу).

2. До прийняття рішення про місцевий бюджет на поточний
бюджетний період забороняється здійснювати капітальні видатки і
надавати кредити з бюджету (крім випадків, пов'язаних із
виділенням коштів з резервного фонду відповідного бюджету), а
також здійснювати місцеві запозичення та надавати місцеві
гарантії.

3. У разі несвоєчасного прийняття рішення про місцевий бюджет
при формуванні надходжень та здійсненні витрат місцевого бюджету
застосовуються норми цієї статті та пунктів 3-5 частини другої
статті 41 цього Кодексу.

Стаття 80. Звітність про виконання місцевих бюджетів

1. Звітність про виконання місцевих бюджетів визначається
відповідно до вимог, встановлених щодо звітності про виконання
Державного бюджету України у статтях 58-61 цього Кодексу.

2. Державне казначейство України складає та подає відповідним
місцевим фінансовим органам звітність про виконання місцевих
бюджетів за встановленими формами. Зведені показники звітності про
виконання бюджетів одночасно подаються територіальними органами
Державного казначейства України відповідно Міністерству фінансів
Автономної Республіки Крим, фінансовим органам місцевих державних
адміністрацій та виконавчих органів відповідних місцевих рад на
умовах, передбачених частиною першою цієї статті.

3. Органи, що контролюють справляння надходжень бюджету,
подають місцевим фінансовим органам відповідні звіти, передбачені
частиною третьою статті 59 та частиною третьою статті 60 цього
Кодексу.

4. Квартальний та річний звіти про виконання місцевого
бюджету подаються до Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
відповідної місцевої ради Радою міністрів Автономної Республіки
Крим, місцевою державною адміністрацією, виконавчим органом
відповідної місцевої ради або сільським головою (якщо відповідний
виконавчий орган не створено згідно із законом) у двомісячний
строк після завершення відповідного бюджетного періоду. Перевірка
річного звіту здійснюється Рахунковою палатою Верховної Ради
Автономної Республіки Крим (щодо використання органами виконавчої
влади коштів бюджету Автономної Республіки Крим), комісією з
питань бюджету Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
відповідної місцевої ради, після чого Верховна Рада Автономної
Республіки Крим, відповідні місцеві ради затверджують річний звіт
про виконання бюджету або приймають інше рішення з цього приводу.

Розділ IV. МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ

Глава 13. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 81. Поняття та мета регулювання
міжбюджетних відносин

1. Міжбюджетні відносини - відносини між державою, Автономною
Республікою Крим та територіальними громадами щодо забезпечення
відповідних бюджетів фінансовими ресурсами, необхідними для
виконання функцій, передбачених Конституцією України
( 254к/96-ВР ) та законами України.

2. Метою регулювання міжбюджетних відносин є забезпечення
відповідності повноважень на здійснення видатків, закріплених
законодавчими актами за бюджетами, та фінансових ресурсів, які
мають забезпечувати виконання цих повноважень.

Стаття 82. Види видатків бюджетів

1. Видатки бюджетів поділяються на:

1) видатки на забезпечення конституційного ладу, державної
цілісності та суверенітету, незалежного судочинства, а також інші
передбачені цим Кодексом видатки, які не можуть бути передані на
виконання Автономній Республіці Крим та місцевому самоврядуванню;

2) видатки, які визначаються функціями держави і можуть бути
передані на виконання Автономній Республіці Крим та місцевому
самоврядуванню з метою забезпечення найбільш ефективного їх
виконання на основі принципу субсидіарності;

3) видатки на реалізацію прав та обов'язків Автономної
Республіки Крим та місцевого самоврядування, які мають місцевий
характер і визначені законами України.

Стаття 83. Джерела здійснення видатків бюджетів

1. Видатки, визначені пунктом 1 частини першої статті 82
цього Кодексу, здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету
України.

2. Видатки, визначені пунктами 2 і 3 частини першої статті 82
цього Кодексу, здійснюються за рахунок коштів місцевих бюджетів, у
тому числі трансфертів з Державного бюджету України.

Стаття 84. Забезпечення здійснення видатків

1. Відповідні органи державної влади забезпечують здійснення
видатків, визначених пунктом 1 частини першої статті 82 цього
Кодексу.

2. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві
державні адміністрації, виконавчі органи відповідних місцевих рад,
сільські голови (якщо відповідні виконавчі органи не створені
згідно із законом) забезпечують здійснення видатків, визначених
пунктами 2 і 3 частини першої статті 82 цього Кодексу.

Стаття 85. Передача державою права на здійснення
видатків

1. Держава може передати Раді міністрів Автономної Республіки
Крим чи органам місцевого самоврядування право на здійснення
видатків лише за умови відповідної передачі фінансових ресурсів у
вигляді закріплених за відповідними бюджетами загальнодержавних
податків і зборів (обов'язкових платежів) або їх частки, а також
трансфертів з Державного бюджету України.

2. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві
державні адміністрації, виконавчі органи відповідних місцевих рад,
сільські голови (якщо відповідні виконавчі органи не створені
згідно із законом) зобов'язані забезпечити здійснення видатків,
визначених пунктами 2 і 3 частини першої статті 82 цього Кодексу,
з відповідних місцевих бюджетів з додержанням розподілу цих
видатків між бюджетами, визначеного статтями 88-91 цього Кодексу
та законом про Державний бюджет України. Забороняється планувати
та здійснювати видатки, не віднесені до місцевих бюджетів цим
Кодексом, а також здійснювати впродовж бюджетного періоду видатки
на функціонування бюджетних установ одночасно з різних бюджетів,
крім випадків, коли такі видатки здійснюються за рішенням
відповідної місцевої ради за рахунок вільного залишку бюджетних
коштів або перевиконання дохідної частини загального фонду
місцевого бюджету за умови відсутності заборгованості такого
бюджету за захищеними статтями видатків протягом року на будь-яку
дату.

3. Товари (роботи, послуги), придбані головним розпорядником
коштів державного бюджету (місцевих бюджетів) за рахунок видатків
на централізовані заходи відповідно до програмних документів
економічного та соціального розвитку, державних цільових програм,
можуть бути передані бюджетним установам, які утримуються з інших
місцевих бюджетів.

Зазначені централізовані заходи здійснюються з дотриманням
таких вимог:

встановлення головним розпорядником коштів державного бюджету
(місцевих бюджетів) критеріїв визначення обґрунтування потреби у
відповідних товарах (роботах, послугах);

визначення бюджетними установами потреби у товарах (роботах,
послугах) відповідно до встановлених критеріїв;

відображення в обліку та звітності бюджетних установ операцій
щодо придбання та передачі таких товарів (робіт, послуг).

Стаття 86. Критерії розмежування видів видатків
між місцевими бюджетами

1. Розмежування видів видатків, визначених пунктами 2 і 3
частини першої статті 82 цього Кодексу, між місцевими бюджетами
здійснюється на основі принципу субсидіарності з урахуванням
критеріїв повноти надання гарантованих послуг та наближення їх до
безпосереднього споживача. Відповідно до цих критеріїв види
видатків поділяються на такі групи:

1) перша група - видатки на функціонування бюджетних установ
та реалізацію заходів, які забезпечують необхідне першочергове
надання гарантованих послуг і які розташовані найближче до
споживачів;

2) друга група - видатки на функціонування бюджетних установ
та реалізацію заходів, які забезпечують надання основних
гарантованих послуг для всіх громадян України;

3) третя група - видатки на функціонування бюджетних установ
та реалізацію заходів, які забезпечують гарантовані послуги для
окремих категорій громадян, або реалізацію програм, потреба в яких
існує в усіх регіонах України.

2. Видатки першої групи здійснюються з бюджетів сіл, їх
об'єднань, селищ, міст.

3. Видатки другої групи здійснюються з бюджетів міст
республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного
значення, а також районних бюджетів.

4. Видатки третьої групи здійснюються з бюджету Автономної
Республіки Крим та обласних бюджетів.

5. З бюджетів міст Києва та Севастополя здійснюються видатки
всіх трьох груп. Глава 14. РОЗМЕЖУВАННЯ ВИДАТКІВ МІЖ БЮДЖЕТАМИ

Стаття 87. Видатки, що здійснюються
з Державного бюджету України

1. До видатків, що здійснюються з Державного бюджету України,
належать видатки на:

1) державне управління:

а) законодавчу владу;

б) виконавчу владу;

в) Президента України;

2) судову владу;

3) міжнародну діяльність;

4) фундаментальні та прикладні дослідження і сприяння
науково-технічному прогресу державного значення, міжнародні
наукові та інформаційні зв'язки державного значення;

5) національну оборону (крім заходів та робіт з
мобілізаційної підготовки місцевого значення);

6) правоохоронну діяльність, забезпечення безпеки держави та
цивільний захист населення і територій (крім заходів, визначених
пунктом 16 частини першої статті 91 цього Кодексу);

7) освіту:

а) загальну середню освіту:

спеціалізовані школи (у тому числі школи-інтернати) державної
власності;

загальноосвітні школи соціальної реабілітації;

б) професійно-технічну освіту (на оплату послуг з підготовки
кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення у
професійно-технічних навчальних закладах державної власності);

в) вищу освіту (на оплату послуг з підготовки фахівців,
наукових та науково-педагогічних кадрів на умовах державного
замовлення у вищих навчальних закладах державної власності);

г) післядипломну освіту (на оплату послуг з підвищення
кваліфікації та перепідготовки кадрів на умовах державного
замовлення у навчальних закладах державної власності);

ґ) позашкільні навчальні заклади та заходи з позашкільної
роботи з дітьми згідно з переліком, затвердженим Кабінетом
Міністрів України;

д) інші заклади та заходи в галузі освіти, що забезпечують
виконання загальнодержавних функцій, згідно з переліком,
затвердженим Кабінетом Міністрів України;

8) охорону здоров'я:

а) первинну медико-санітарну, амбулаторно-поліклінічну та
стаціонарну допомогу (багатопрофільні лікарні та поліклініки, що
виконують специфічні загальнодержавні функції, згідно з переліком,
затвердженим Кабінетом Міністрів України);

б) спеціалізовану, високоспеціалізовану
амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу (клініки
науково-дослідних інститутів, спеціалізовані лікарні, центри,
лепрозорії, госпіталі для інвалідів Великої Вітчизняної війни,
спеціалізовані медико-санітарні частини, спеціалізовані
поліклініки, спеціалізовані стоматологічні поліклініки згідно з
переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України);

в) санаторно-реабілітаційну допомогу (загальнодержавні
санаторії для хворих на туберкульоз, загальнодержавні
спеціалізовані санаторії для дітей та підлітків, спеціалізовані
санаторії для ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність
законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту" ( 3551-12 ), "Про жертви нацистських
переслідувань" ( 1584-14 ), та інвалідів, загальнодержавні
реабілітаційні установи та комплекси для інвалідів згідно з
переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України);

Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 5 | Нарушение авторских прав


4755046048649747.html
4755107265338103.html
    PR.RU™